Hur farligt är radon?

Main

Radon är en osynlig och luktfri gas som kan ge hälsoproblem och i värsta fall orsaka lungcancer. Radon kan förekomma i bostadshus och på arbetsplatser. Det är endast genom att göra en radonmätning som du kan veta ditt radonvärde hemma.

Du kan enkelt göra en radonmätning hemma med radonmätare du kan beställa online. Hos radon-mätning.se kan du köpa pålitliga radonmätare. 

Hur farligt är egentligen radon?

I jämförelse med rökning och solens strålar är radonstrålningen i de flesta fall ingen stor riskkälla. Men bor du under lång tid i ett hus med höga radonhalter ökar risken för lungcancer.

Radon och radondöttrar följer med luften in i luftrör och lungor när vi andas. Lungorna kan därför skadas och lungcancer uppkomma. Ju längre tid du tillbringar i ett radonhus och ju högre halter du utsätter dig för, desto större är risken. 

Det tar minst 15 år att utveckla sjukdomen. Rökning i kombination med radonstrålning ökar risken. Även familjemedlemmar och andra som utsätts för passiv rökning har högre risk att drabbas av lungcancer från radon.

Hur vanligt är lungcancer?

Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att 400–500 lungcancerfall per år orsakas av radon i inomhusmiljö. Av dessa är 90 procent rökare. Om man sänker radonhalten i alla hus som har över 200 Bq/m3 kan man på längre sikt undvika cirka 200 lungcancerfall varje år.

Utsätts vi för annan strålning?

Vi utsätts ständigt för strålning av olika slag, från bland annat rymden och marken. Men ungefär hälften av den genomsnittliga årliga stråldosen kommer från radon i bostaden.

När bör du mäta radon?

Det finns flera tillfällen då du bör göra en radonmätning.

Om du planerar att genomföra en renovering, ombyggnad eller tillbyggnad i ditt hus är det klokt att utföra en radonmätning.

Även om du vet eller misstänker att huset ligger i ett område med höga halter av markradon eller är byggt med blåbetong. Det finns risk att du har radon i din inomhusluft.

När du planerar att ändra ventilationen eller uppvärmningssystemet är det smart att kontrollera radonhalten först. Dels för att justeringar kan påverka radonhalten, dels för att välja ett system som kan hjälpa dig att sänka radonhalten.

Mätning måste göras under lång tid

Radonhalten varierar ofta kraftigt både under dygnet och med årstiderna. Variationerna beror bland annat på temperatur- och vindförhållanden, hur ventilationssystemet fungerar och hur ofta du vädrar. Därför är det viktigt att mäta under lång tid för att kunna göra en skattning av årsmedelvärdet.

Långtidsmätning genomförs under minst två månader under eldningssäsongen, 1:a oktober till och med 30:e april, och ger dig husets medelvärde för radon.

Mät vid ombyggnationer

Radonhalten i din bostad bland annat påverkas av boendevanor, ventilationen och eventuella transportvägar för radon. Därmed kan förutsättningarna i din bostad ändras med tiden. 

Exempelvis kan sättningar i huset bilda sprickor i husgrunden och därmed skapa nya transportvägar för radon. Därför bör du göra en ny radonmätning med jämna mellanrum.